หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา)


ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ< ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี (หมอเดว)


หัวข้อ EQ Development for Alphas't Super Smart Soc ...

Read more

Card image cap

วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 26 ฉบับที่ 38 มกราคม - มิถุนายน 2566


ปีที่ 26 ฉบับที่ 38 มกราคม - มิถุนายน 2566 ...

Read more

Card image cap

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล"


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >