หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา)


ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ< ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น จัดอบรมระยะสั้น “การบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์"


จัดโดย ว.ศิลปวิทยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ...

Read more

Card image cap

มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อปวงชน : Education for All


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

โครงการถวายสักการะเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญปีใหม่ไทย


สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >