ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาด้วยหลากหลายหลักสูตร
ครอบคลุม ครบครันทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

Short Courses

หลักสูตร ป.บัณฑิต ที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจจะทำงานในวงการการศึกษา หลักสูตรมีระยะเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น ค่าใช้จ่ายไม่แพงอย่างที่คิด

อ่านรายละเอียด

Bachelor's Programs

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.) เน้นรอบรู้ทักษะ ด้านการบริหารธุรกิจ สามารถทำงานได้หลากหลายรวมถึงสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้

Explore

Masters and PHD Programs

วิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ เหมาะสำหรับท่านที่อยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองและสถานประกอบการของท่าน.

Explore

หลักสูตรที่น่าสนใจ

ระยะเวลา 2 ปี

420,000 บาท

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Apply Now

ระยะเวลา 2 ปี

160,000 บาท

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักเทคโนโลยี…

Apply Now

ระยะเวลา 2 ปี

160,000 บาท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ( หลักสูตรได้รับการรับรองจากคุรุสภา ),…

Apply Now

ระยะเวลา 4 ปี

210,000 บาท

วิศวกรรมเครื่องกล

นักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในการให้บริการ การปฏิบัติงานและการบริหารในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในธุรกิจเครื่องกลเช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจเครื่องจักรกล

Apply Now

ระยะเวลา 2 ปี

490,000 บาท

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยากจะเติบโตเป็นผู้นำ ในการบริหารงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ,…

Apply Now

ระยะเวลา 1 ปี

38,500 บาท
by ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ท่านที่มีความฝันอยากจะเป็นคุณครูของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไม่ควรพลาดหลักสูตรที่เราเปิดการเรียนการสอนนี้คะ,…

Apply Now
More Courses

ระบบ MISO / Check email / หน่วยรับสมัคร / กองทุน มซจ. /
วารสารเซนต์จอห์น

ระบบสำหรับนักศึกษาและพนักงาน