หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา


ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ< ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

การเจรจาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับนักศึกษาจีน


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ...

Read more

Card image cap

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทงร่วมใจ” ๒๕๖๔


“วันลอยกระทงร่วมใจ” ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น จัดโครงการจิตอาสาในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา_โดย CSR ป.โท กลุ่ม 5


สาขาวิชานวัตกรรมทางการศึกษาและภาวะผู้นำ ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >