หลักสูตรแนะนำ

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา)


ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ< ...

Read more สมัครเรียน

หลักสูตรเพิ่มเติม >


ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

มซจ.ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ


มซจ.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ ...

Read more

Card image cap

มซจ.แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยาวีร์ สัทธาพงษ์


ม.เซนต์จอห์นแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. กันยาวีร์ สัท ...

Read more

Card image cap

วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 25 ฉบับที่ 36 มกราคม - มิถุนายน 2565


ปีที่ 25 ฉบับที่ 36 มกราคม - มิถุนายน 2565 ...

Read more

ข่าวอัพเดทเพิ่มเติม >