หลักสูตรที่เปิดสอน

Card image cap

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา


ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.)


        เน้นการฝึกแก้ไขปัญหาทางด้านการบริหารธุรกิจ  สามารถบูรณาการศาสตร์ ...

Read more สมัครเรียน