ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น จัดโครงการจิตอาสาในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา_โดย CSR ป.โท กลุ่ม 2


สาขาวิชานวัตกรรมทางการศึกษาและภาวะผู้นำ ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น จัดโครงการจิตอาสาในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา_โดย CSR ป.โท กลุ่ม 3


สาขาวิชานวัตกรรมทางการศึกษาและภาวะผู้นำ ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น จัดโครงการจิตอาสาในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา_โดย CSR ป.โท กลุ่ม 4


สาขาวิชานวัตกรรมทางการศึกษาและภาวะผู้นำ ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น จัดโครงการจิตอาสาในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา_โดย CSR ป.โท กลุ่ม 5


สาขาวิชานวัตกรรมทางการศึกษาและภาวะผู้นำ ...

Read more

Card image cap

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทงร่วมใจ” ๒๕๖๔


“วันลอยกระทงร่วมใจ” ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

การเจรจาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรับนักศึกษาจีน


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ...

Read more-->