ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวอรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

การเรียนรู้ แบบ Next New Normal ที่ SJU.


โดยท่านอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย นายกสภามห ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ม.เซนต์จอห์น


เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 (สมัครออนไลน์) ...

Read more

Card image cap

AnyOne AnyWhere AnyTime โดยอ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย นายกสภามหาวิทยาลัยเซน ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ 1 มค. ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวกฤตยา ตันติวรสกุล


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more-->