ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นายบุญญา ตุลยกุล


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา : นางสาววรันตรี ปลั่งวัฒนะ


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ) : นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

ม.เซนต์จอห์น ปลูกฝังเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ค้นหาตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีแรงขับเคลื่อน จากภายใน ส


อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย นายกสภามหาวิทยาล ...

Read more

Card image cap

”การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ


โดยผศ.ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จ ...

Read more

Card image cap

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน


ดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสต ...

Read more-->