ข่าวสารล่าสุด

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นายอภิเชษฐ์ บุญมา


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวกิ่งดาว กองแก้ว


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวอัญสุรียา นามเหลา


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวอุ่นใจ จาวโกนันท์


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวลลิลทิพย์ กีรติอรัญกุล


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

อบรมออนไลน์ “ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารสถานศึกษากับความรับผิดชอบต่อสังคม”


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more-->