• โครงสร้างหลักสูตร

 • 1. ชื่อหลักสูตร

  (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration Program
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย : ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration Program

 • 2. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

  หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

 • 3. สนใจหลักสูตร

  อาจารยวิภารัตน์ (cmchmdng@stjohn.ac.th)
  อาจารย์ดารุณี เหลืองวรกิจ (baslumba@stjohn.ac.th)

 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาชีพในแขนง

  - ผู้บริหารในสถานประกอบการทางธุรกิจด้านการจัดการทั่วไป การจัดการ การเงิน การตลาด
  - นักฝึกอบรม ด้านบริหารธุรกิจ
  - นักวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ ภาครัฐและภาคเอกชน
  - ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
  - ที่ปรึกษาบริษัทด้านบริหารธุรกิจ
  - อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
  - ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  - สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) = 220,000 บาท

  - สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สอบเทียบโอน = 145,000 บาทPhoto Gallery