หน่วยงาน : งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


ข้อมูลการปฏิบัติงานเบื้องต้น :

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

งานกองทุนเงิน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คือ หน่วยงานบริการ ส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนด้านการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ / ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก / ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ / เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

ประเภทกองทุน

  1. ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ (กยศ.เดิม)
  2. ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน : ตามลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา… คลิก ????

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ตามลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560… คลิก ????

เอกสารประกอบการกู้ยืม ลักษณะที่ 1 กยศ. เดิม / ลักษณะที่ 2 กรอ.เดิม สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ตามรายการต่อไปนี้
1) แบบฟอร์มสำหรับทำเรื่องกู้ยืมเงินกองทุน
• แบบคำขอกู้ยืม กยศ.101 (กยศ./กรอ.) : http://goo.gl/OKYpjv
• หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน
 แบบฟอร์ม กยศ.102 ไฟล์ PDF : http://goo.gl/fRQmT3
 แบบฟอร์ม กยศ.102 ไฟล์ Excel : http://goo.gl/d3RIZ5
 แบบฟอร์ม กรอ. ไฟล์ PDF : http://goo.gl/m4LWbq
 แบบฟอร์ม กรอ. ไฟล์ Excel : http://goo.gl/tfGzPs
• หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ./กรอ.) : http://goo.gl/WkQVCW
• แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย : http://goo.gl/ooMyIb
• ที่อยู่ติดแสตมป์ : http://goo.gl/JsQ9t5
2) แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา : http://goo.gl/EvvOxZ

ช่องทางติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• งานกองทุน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 1 (ห้องทะเบียนด้านข้างห้องประชุมจุฬาเกษม BC101)
เปิดทำการ : วันพุธ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
ปิดทำการ : วันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ : 086 – 9091727
FACEBOOK : https://www.facebook.com/SJUStudentloan

 


ข้อมูลการติดต่อ :

อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 1