หน่วยงาน : กฎระเบียบและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น


ข้อมูลการปฏิบัติงานเบื้องต้น :

กฎระเบียบและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ว่าด้วย : การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรืประกาศนียบัตรบัณฑิต 2548

ว่าด้วย : การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พศ.2557

ว่าด้วย : การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับปริญญามซจ แก้ไข 2545

ว่าด้วย : การจัดการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2562

ว่าด้วย : การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

ว่าด้วย : การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พศ.2564

ว่าด้วย : การจัดส่วนแบ่งงานและการจัดระบบบริหารภายใน พศ.2564

ว่าด้วย : การประกันคุณภาพภายใน 2548

ว่าด้วย : การสอบวัดผลการศึกษา 2549

ว่าด้วย : บัตรประจำตัวนักศึกษามซจ 2545

ว่าด้วย : ระเบียบเครื่องแต่งกายนักศึกษา 2543

ว่าด้วย : ระเบียบการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 2553

ว่าด้วย : วินัยนักศึกษาของ มซจ.แก้ไข 2545

ว่าด้วย : สโมสรนักศึกษา แก้ไข 2552

 


ข้อมูลการติดต่อ :