ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

(E-Books) คู่มือพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเซนต์จ ...

Read more

Card image cap

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล"


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวลลิลทิพย์ กีรติอรัญกุล


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวอุ่นใจ จาวโกนันท์


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวอัญสุรียา นามเหลา


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวกิ่งดาว กองแก้ว


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more


Total 73 entries