ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัครแล้ว !!!


เปิดรับสมัครแล้ว !!! ...

Read more

Card image cap

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำ ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัครแล้ว !!!


เปิดรับสมัครแล้ว !!! ...

Read more

Card image cap

(E-Books) คู่มือพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเซนต์จ ...

Read more

Card image cap

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "แนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล"


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวลลิลทิพย์ กีรติอรัญกุล


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวอุ่นใจ จาวโกนันท์


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ...

Read more


Total 75 entries