หลักสูตรที่เปิดสอน

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา)


ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและ ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ< ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมทางการจัดการ)


- เรียนรู้กระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องในการบริหารธุรกิจ  โดยอาศัย "นวัตกรรม" มาช่ว ...

Read more สมัครเรียน

Card image cap

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)


- เรียนรู้กระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องในการบริหารธุรกิจ  โดยอาศัย "นวัตกรรม" มาช่ว ...

Read more สมัครเรียน