1
Saint John's University | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ไฟล์เอกสาร


# ชื่อไฟล์ Download
1 แผ่บพับประชาสัมพันธ์ (ด้านหน้า) Download
2 แผ่บพับประชาสัมพันธ์ (ด้านหลัง) Download
3 เสียงจากนักศึกษา Download
4 รายละเอียดทุนการศึกษา สำหรับ กศน. Download

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


รายละเอียด :

เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ทำงานวันธรรมดาแต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (มาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์) โดยทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษามอบให้จำนวน 24 ทุน (ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)

1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Business Administration Program

2. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
(จบ ปวส.เทียบโอนได้ 42 หน่วยกิต)
หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

3. กลุ่มเรียนที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

หลักสูตร 4 ปี (ม.6/ปวช.) และ (เทียบโอนวุฒิ ปวส.)
– ผู้ที่จบ ม.6/ปวช. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 3 ปี
– ผู้ที่จบ ปวส. (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) 2 ปีครึ่ง
– ทั้ง 2 กลุ่ม เรียนแบบ Block Course

4. รูปแบบการเรียน

เรียนแบบ  Block Course   คือ   เรียนครั้งละ 2 วิชา (เช้า - บ่าย) โดยเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

5. ข้อดีของการเรียนแบบ Block Course

นักศึกษาจะเรียน   และ สอบประเมินผลเป็น รายวิชา ทำให้ทราบผลการเรียน และสามารถ วางแผนการเรียนได้ทันที 

6. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

      6.1 ผู้ที่จบ ม.6/ปวช.
                - เหมาจ่ายเทอมละ 29,990 บ. x 6 เทอม 179,940 บาท
      6.2 ผู้ที่จบ ปวส.
                - เหมาจ่ายเทอมละ 27,000 บ. x 5 เทอม 135,000 บาท

 

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

1) ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
2) ผู้บริหารในสายงานธุรกิจ
3) ฝ่ายการตลาด
4) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5) เลขานุการ

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

1) ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
2) ผู้บริหารในสายงานธุรกิจ
3) ฝ่ายการตลาด
4) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5) เลขานุการ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 179,940 และ 135,000 บาท

Update : 2020-09-13 16:25:55
สมัครเรียน