11
Saint John's University | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ไฟล์เอกสาร


# ชื่อไฟล์ Download
1 test Download

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


รายละเอียด :

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

Doctor of Philosophy (Innovative Educational Administration and Leadership)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร:  54 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรแบบ 1.1  เน้นการทำวิจัยประกอบดุษฎีนิพนธ์ 54 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 2.1  เน้นการทำวิจัยประกอบดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) และศึกษารายวิชา

                   (Coursework)  เพิ่มเติม ประกอบด้วย

                   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน      2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา)

                   หมวดวิชาเอก                     12                                  หน่วยกิต

                   หมวดวิชาเลือก                  6                                    หน่วยกิต

                   ดุษฎีนิพนธ์                         36                                  หน่วยกิต

                   รวม                                     54                                  หน่วยกิต


 

เอกสารสำหรับการสมัคร

1. สำเนาใบ Transcript ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี อย่างละ 2 ใบ 
2. สำเนาใบปริญญาบัตร อย่างละ 2 ใบ 
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 2 ใบ 
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
5. ใบประกาศนียบัตรต่างๆ / เอกสารรับรองการทำงาน (เพื่อนำมาประกอบการเทียบโอนประสบการณ์) (ถ้ามี

 

คุณสมบัติของผู้เรียน

                   ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่น สามารถเข้าศึกษาต่อปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ได้โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

                   (1)  เป็นผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิตทางด้านการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศ  หรือต่างประเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

                   (2)  ผลการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 

                   (3)  มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)

                   (4)  มีคุณสมบัติอื่นๆ  ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

                   ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1.  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

        2.  ผู้นำทางการศึกษา และผู้นำองค์กร

        3.  นักวิชาการการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

        4.  ผู้บริหารและผู้นำในอาชีพที่ประกอบอยู่

 

 

 

 

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 490,000 บาท

Update : 2021-05-20 12:52:05
สมัครเรียน