12
Saint John's University | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ไฟล์เอกสาร


# ชื่อไฟล์ Download
1 ผู้เรียนต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Download
2 ผู้เรียนไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Download
3 การรับรองใบอนุญาติประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา Download

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ


รายละเอียด :

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

Master of Education Program in  Innovative Educational Administration and Leadership

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  :   42 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร

เอกสารสำหรับการสมัคร

1. สำเนาใบ Transcript ระดับปริญญาตรี 2 ใบ

2. สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ใบ

3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 2 ใบ

4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                      หลักสูตรแบบ ก  (1) เน้นการทำวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ  ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                     (1)  เป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านการศึกษาหรือด้านที่เกี่ยวข้องการบริหารจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

                     (2)  มีประสบการณ์ในสถานศึกษาหรือในองค์กรอื่นไม่น้อยกว่า 2 ปี

                     (3)  มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

                     (4)  ผลการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ

คะแนนเต็ม 4 

                      (5)  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

                      หลักสูตรแบบ ก (2) และหลักสูตรแผน ข   ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำได้ โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

                      (1)  เป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางด้านการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

                              ในกรณีที่ผู้สมัครไม่เป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตด้านการศึกษา  ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิชาการวิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และต้องเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 

                      (2)   ผลการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป จาก

ระบบคะแนนเต็ม 4 

                        (3)   มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
2. ผู้นำองค์กร และผู้นำทางการศึกษา
3. นักวิจัยทางการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
4. นักวิชาการทางการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
5. ผู้บริหารและผู้นำในอาชีพที่ประกอบอยู่

 

 

 

 

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ไม่ระบุ บาท

Update : 2021-05-21 10:29:15
สมัครเรียน