14
Saint John's University | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ไฟล์เอกสาร


# ชื่อไฟล์ Download
1 โครงสร้างหลักสูตร Download

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมทางการจัดการ)


รายละเอียด :

- เรียนรู้กระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องในการบริหารธุรกิจ  โดยอาศัย "นวัตกรรม" มาช่วยให้กระบวนการจัดการในด้านต่างๆ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

- เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานวันธรรมดาแต่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (มาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์) โดยทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษามอบให้จำนวน 30 ทุน (ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น)

1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration Program
ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program

2. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
(จบ ปวส.เทียบโอนได้สูงสุด 60 หน่วยกิต)
หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ   81 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

3. กลุ่มเรียนที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตร 4 ปี (ม.6/ปวช.) และ (เทียบโอนวุฒิ ปวส.)
– ผู้ที่จบ ม.6/ปวช. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 
– ผู้ที่จบ ปวส. (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) 
– ทั้ง 2 กลุ่ม เรียนแบบ Block Course

4. รูปแบบการเรียน

- ผู้ที่จบ ม.6/ปวช. เรียนแบบ  Block Course   คือเรียนครั้งละ 2 วิชา (เช้า - บ่าย) โดยเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

- ผู้ที่จบ ปวส. เรียนแบบ Block Course คือเรียนครั้งละ 2 วิชา (เช้า - บ่าย) โดยเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 

5. ข้อดีของการเรียนแบบ Block Course

นักศึกษาจะเรียนและสอบประเมินผลเป็นรายวิชา ทำให้ทราบผลการเรียนและสามารถวางแผนการเรียนได้ทันที 

6. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

      6.1 ผู้ที่จบ ม.6/ปวช. (189,940 บาท)
                - เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 32,000 บาท x 5 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 6 29,940 บาท
      6.2 ผู้ที่จบ ปวส. (99,000 บาท)
                - เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 24,750บาท x 4 ภาคการศึกษา

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

1) ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
2) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
3) นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
4) ผู้บริหาร,พนักงานด้านบริหารธุรกิจ
5) นักวางแผนธุรกิจเชิงนวัตกรรม

 

สนใจ  กรอกใบสมัครที่นี่

 

 

 

 

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 189,940 และ 99,000 บาท

Update : 2021-05-25 14:32:49
สมัครเรียน