17
Saint John's University | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ไฟล์เอกสาร


# ชื่อไฟล์ Download
1 โครงสร้างหลักสูตร Download

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)


รายละเอียด :

        เน้นการฝึกแก้ไขปัญหาทางด้านการบริหารธุรกิจ  สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ และประยุกต์วิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบุคคล/องค์การอื่น  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1.ชื่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ  : บธ.ม.

ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Master of Business Administration

 

2. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต

     2.1) แผน  ก. (2)   ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) 
            หมวดวิชาพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต)                  0   หน่วยกิต
            หมวดวิชาแกน                                              24   หน่วยกิต
            วิทยานิพนธ์                                                 12    หน่วยกิต
            รวม                                                             36    หน่วยกิต

     2.2) แผน ข.   การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
            หมวดวิชาพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต)                    0    หน่วยกิต
            หมวดวิชาแกน                                                24    หน่วยกิต
            หมวดวิชาเลือกเสรี                                            9    หน่วยกิต
            การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)              3    หน่วยกิต
            การสอบประมวลผลความรู้
                 - สอบประมวลความรู้ข้อเขียน
                 - สอบประมวลความรู้ปากเปล่า
            รวม                                                                36    หน่วยกิต

3. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2566  (เปิดเรียน กรกฎาคม 2566)

4. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร     181,700 บาท (โดยประมาณ)

5. ระยะเวลาการศึกษา  1 ปี 6 เดือน (Course Work)

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
      - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
      - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม มากกว่า 2.50 หรือ มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
      - ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
      - ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง หรือเป็นโรคที่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา

7. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
      - เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร
      - มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00
      - ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
      - เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (การสอบปากเปล่า) (แผน ก.2)
      - สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน สอบปากเปล่า,สอบวิชาการค้นคว้าอิสระและเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (แผน ข.)
      - การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ) ในวารสารที่มีการ Peer Review  (แผน ก.2)
      - การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ (Proceeding)   (แผน ก.2)
      - ไม่มีพันธะด้านหนี้สินกับมหาวิทยาลัย

สนใจกรอกใบสมัครที่นี่

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

     - ผู้บริหาร และพนักงาน ในสายงานด้านบริหารธุรกิจ
     - ผู้ประกอบการธุรกิจ
     - ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ
     - นักวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ
     - นักฝึกอบรมด้านการบริหารธุรกิจทั่วไป
     - อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

     - ผู้บริหาร และพนักงาน ในสายงานด้านบริหารธุรกิจ
     - ผู้ประกอบการธุรกิจ
     - ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ
     - นักวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ
     - นักฝึกอบรมด้านการบริหารธุรกิจทั่วไป
     - อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : (โดยประมาณ) 181,700 บาท

Update : 2021-11-26 09:33:33
สมัครเรียน