18
Saint John's University | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ไฟล์เอกสาร


# ชื่อไฟล์ Download
1 test Download

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   Graduate Diploma Program in Teaching Profession


รายละเอียด :

รายละเอียดหลักสูตร

๑.ชื่อหลักสูตรที่เปิดรับ  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   Graduate Diploma Program in Teaching Profession

                ๒. จำนวนที่เปิดรับ ๑๘๐  คน

                ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๓. คุณสมบัติทั่วไป

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)รับรองคุณวุฒิ

(๒) มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๓) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ. หรือเป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อันเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู

(๔) มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู

(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

(๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดนคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เพราะการกระทำผิดตามวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อหรือสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น มีอายุงานการปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า ๑ ปี ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันสมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1  เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูผู้สอน / ผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ที่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน /ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน รายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ

2  สำเนาสัญญาจ้างระบุตำแหน่งครูผู้สอน / ผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน หรือหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันรับสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่แล้ว หรือ หลักฐานใบนัดรับเอกสารที่คุรุสภาออกให้ หรือ

3  สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออกและหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

รายละเอียดการสมัคร สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

  • ค่าสมัครสอบ ๕00 บาท
  • การยื่นเอกสาร การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ และการประกาศผลการสอบจะแจ้งหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น
  • ระยะเวลาการศึกษา ๓ ภาคการศึกษา (เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์)
  • อัตราค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

สามารถชำระได้เต็มจำนวนหรือแบ่งชำระเป็นภาคการศึกษา ดังนี้

ครั้งที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑          จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ครั้งที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒         จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท   (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ครั้งที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๓          จำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 

หมายเหตุ : ถ้านักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ไม่ลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนตามวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ๓๘,๐๐๐ บาท

Update : 2022-09-10 17:24:51
สมัครเรียน