4
Saint John's University | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ไฟล์เอกสาร


# ชื่อไฟล์ Download
1 ปรัชญาและพระพุทธศาสนา Download

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา)


รายละเอียด :

ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Philosophy and Buddhism

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาและพระพุทธศาสนา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (ปรัชญาและพระพุทธศาสนา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Philosophy and Buddhism)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  Ph.D. (Philosophy and Buddhism)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า  54  หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา:  หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยเน้นการวิจัยเชิงคัมภีร์หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางปัญญาในการพัฒนาชุมชนและสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

(1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย/กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด

(2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

(3) มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือถูกไล่ออกจากสถาบัน อุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

(4) มีสถานที่และมีภูมิลำเนาที่สามารถติดต่อได้อย่างแน่นอน

(5) สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธ ศาสนา โดยที่ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษา จะต้องยื่นใบสมัครเพื่อแสดงความจำนงและมีเอกสารครบถ้วนตามกำหนดและมาสอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนดโดยมีหลักการต่อไปนี้

ก. ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบบุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา อารมณ์  ความรู้สึก และทัศนคติในแง่มุมต่าง ๆ

ข. ผู้สมัครยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ทั้งนี้ การพิจารณา การรับเข้าศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

หลักสูตร   หลักสูตร แบบ 2.1

(1)  จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   54   หน่วยกิต

(2)  โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนา เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการทางสาขาวิชาปรัชญาและพระพุทธศาสนาและนักวิชาชีพที่นำเอาวิชาทางปรัชญาและพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพของตน ให้เกิดนวัตกรรมทางปัญญาในการพัฒนาชุมชนและสังคม  ฉะนั้น ในแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยนั้น ต้องมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดการวิจัยแบบความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้    

1) กรณีที่ 1 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทที่มีพื้นฐานความรู้ทางปรัชญาและ/ หรือพระพุทธศาสนา เน้นการวิจัย 36 หน่วยกิต (PHB 9001) ศึกษารายวิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต (PHB 8101-8103) และรายวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต (PHB 8201-8207) และเรียนเสริมพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ PHB 8000  จึงสามารถสอบการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ด้วยการจัดทำรายงานจำนวน 2 เล่ม และนำเสนอปากเปล่า  จากนั้นจึงทำดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2) กรณีที่ 2 สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางปรัชญาและ/ หรือพระพุทธศาสนา ต้องทำวิจัยและศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้

ก) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (PHB 6001 – 6003) และ (PHB 8000) 4  รายวิชา 12 หน่วยกิต   ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต

ข) หมวดวิชาเอกบังคับ (PHB 8101 – 8103) 3   รายวิชา 9   หน่วยกิต

ค) หมวดวิชาเอกเลือก (PHB 8201 – 8207) 3   รายวิชา 9   หน่วยกิต  

ง) ดุษฎีนิพนธ์ (PHB 9001)  36   หน่วยกิต

                   รวม   54   หน่วยกิต                                     

      จึงสามารถสอบการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ด้วยการจัดทำรายงานจำนวน 2 เล่ม และนำเสนอปากเปล่า  จากนั้นจึงทำดุษฎีนิพนธ์ โดยผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารสำหรับการสมัคร
                1.  สำเนาใบ Transcript ระดับปริญญาโท 2 ชุด
                2.  สำเนาใบ Transcript ระดับปริญญาตรี 2 ชุด     
                3.  สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ชุด     
                4.  สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
                5.  สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
                6.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ชุด
                7.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                8.  แบบแสดงความสนใจในการทำดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)   

  *** ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 349,950 บาท ***

สมัครออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/1ljSkskXmm9fsJggD93jnJ7pfq1HWDFl-cQTkiesmN8k/edit?usp=sharing

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ดร.สวัสดิ์ อโณทัย  087
-591-9589      หรือ Scan QR Code

อ.วนิดา แฉล้มเขตต์  081-750-8092   หรือ Scan QR Code

 

 

 

 

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

รายละเอียดการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : ประมาณ 349,950 บาท บาท

Update : 2020-10-06 10:05:31
สมัครเรียน