”การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ


”ถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงในระยะยาว” โดยผศ.ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

#โอกาสและคุณค่า

#มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น #SJU

Update : 2022-03-17 09:16:25