สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน


วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิเศษ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีมติแต่งตั้งอาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

Update : 2022-03-21 09:43:06