มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อปวงชน : Education for All


การจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัยมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตามความพร้อมและความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่

#มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

#sju

#ปริญญาตรี

#ปริญญาโท

#ปริญญาเอก

Update : 2022-05-05 13:12:42