วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 25 ฉบับที่ 36 มกราคม - มิถุนายน 2565


ปกหน้า+บรรณาธิการ

 

สารบัญ

 

การศึกษาความวิตกกังวลในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
A Study of English Language Learning Anxiety of Undergraduate Students from the Elementary Education Program, Faculty of Education, Kham Phaengphet Rajabhat University

สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล, ศิริโสภา แสนบุญเวช, ปทุมมาวดี กุลวัฒนะไพศาล,
ประภาพรรณ ศิริพิชญ์ตระกูล

 


การสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ข่าวมติคณะรัฐมนตรีของสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Communication technique for the Cabinet Resolutions News by the Government
Spokesman Bureau Secretariat of the Prime Minister

วิมลมาส รัตนมณี, สุภาภรณ์ ศรีดี, กานต์ บุญศิริ

 

 

ความสำเร็จของการตลาดเชิงกิจกรรมบนโลกออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19
The Success of Online Event Marketing in The Situation of COVID-19

นฤดม ต่อเทียนชัย

 

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

A Study of Parents Participation in Educational Management of Damrongsartwittaya School Institutions under the Office of Private Education Commission Ranong Province

หัสบุญเหลาะ กำพวน, ธนีนาฏ ณ สุนทร, อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ, มนูญ โต๊ะอาจ

 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง
ของผู้บริโภคในพื้นที่กองทัพอากาศดอนเมือง

Factors Affecting The Decision of Customers to use the services at Donmueang
Air Force Welfare Stores in the Royal Thai Air Force

ธนัชพร ทองเปี่ยม, รัชฎาพร บุญเรือง, รุจิภา สินสมบูรณ์ทอง

 

 

คุณค่าทางสัญวิทยาของบาตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านพุทธจริยศาสตร์
The Semiological Values of Alms–bowl for the Life Quality Enhancement
Through Buddhist Ethics

พระมหาธนศักดิ์ จินฺตกวี (แม่นหวา), สวัสดิ์ อโณทัย, สมบูรณ์ บุญโท

 

 

The Dimensions of Ideological and Political Education Affecting Students’ Innovation and Entrepreneurship Ability

Jing Sun, Fuangfa Ampornstira

 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า และความไว้วางใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น ตราสินค้าฟิลาของผู้บริโภคเจนวายและเจนซี ในเขตกรุงเทพมหานคร
Relationship between Brand Equity and Trust and the Buying decision of Fila’s
Fashion Apparel for the Generation Y and Generation Z consumers in Bangkok.

รัชฎาพร บุญเรือง, กรณ์รัชภัส จับใจ, บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์, เจตนา สุขเอนก, วริสรา เทียมทัด

 

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
วชิรราชวิทยายน แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

Development of Teaching Model for Child Care Center Wachiraratwittayayon
Bangkae District Bangkok

วรรณอาภา จารุประพาฬ

 

 

Effect of Social Network on Organizational Legitimacy in Sports Associations
in Jiangsu Province, China

Qiang Zhan, Eksiri Niyomsilp

 

 

รูปแบบการจัดการความกลัวก่อนการตายมองผ่านหลักมรณสติในพุทธปรัชญา
The Model of the Fear Management for Preparing the Death Through
Contemplation on Death (Maranasati) in Buddhist Philosophy

พระวิเศษ ถาวรธมฺโม (ขาวสุด), กันยาวีร์ สัทธาพงษ์, สวัสดิ์ อโณทัย

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอ่างทอง
Personal Factor effect on The Satisfaction of Thai Tourists Who Travelling
for Cultural Tourist in Angthong Province

รัชฎาพร บุญเรือง, บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์, เจตนา สุขเอนก, ดารุณี เหลืองวรกิจ, วิภารัตน์ ชมดง

 

 

Efficiency of Local Government Fiscal Expenditure in Support of China’s New-Type 
Urbanization Plan: An Empirical Analysis of Jiangxi Province, China

Xuefen Yang, Wasin Phromphithakkul

 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
Decision-making Behavior of Chinese Tourists towards Cultural Tourism in Bangkok

รัชฎาพร บุญเรือง, MINMIN ZENG, บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์, วัชริณี ตระการสาธิต, จิรฐา อัคนิทัต

 

 

Factor of Psychological Capital on University Teachers’ Job Performances
in Shanxi Province, China

Yueqi Han, Eksiri Niyomsilp

 

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย

 

Update : 2022-07-20 15:33:36