มซจ.ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู)ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารการศึกษา ????????????????????????

Update : 2022-08-12 21:07:14