หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ : นางสาวปานวาด สุวรรณคาม


วิทยานิพนธ์ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สาระภูมิศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7ES)
ร่วมกับการใช้เกม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา 2562

นางสาวปานวาด สุวรรณคาม


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

ปก

หน้าอนุมัติ

บทคัดย่อไทย

ABSTRACT

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวคิด

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย

บทที่ 4 ผลการศึกษา

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

ประวัติผู้วิจัย

Update : 2022-10-26 15:25:21