หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ : นางสาวสุรารักษ์ แก้วชะมอญ


วิทยานิพนธ์ : การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดับชั้นปฐมวัย
โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ด้วยเทคนิคการเสริมแรงบวกผ่านการเล่านิทาน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา 2562

นางสาวสุรารักษ์ แก้วชะมอญ


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

ปกใน (ไทย)

ปกใน (Eng)

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

รายการอ้างอิง

 

Update : 2022-10-27 16:17:07