วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 25 ฉบับที่ 37 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565


ปกหน้า+บรรณาธิการ

 

สารบัญ

 

Impact of Practical Human Resource Management on Working Performance
in Chinese Small Private Enterprise

Chao Ling, Fuangfa Amponstira

 

ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถาบันสอนศาสนาอิสลาม ภาคฟัรฎูอัยน์ในหน่วยสอบที่ 5 สังกัดสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Problems and Development Guidelines in Academic Administration of Islamic Schools
Fardu-Een in Test Unit 5, Islamic Teachers Association of Thailand under the Royal Patronage

อภิเชษฐ์ บุญมา, ธนีนาฏ ณ สุนทร, อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ, มนูญ โต๊ะอาจ

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุควิถีใหม่แบบ WORK LIFE BALANCE
The New Normal Human Resources Management in the Work-life Balance Style

วิภารัตน์ ชมดง

 

The Chinese Mainland of Musical Market Demand Study

Shengkai Sun, Hong Yan

 

ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
An Evaluation of Master of Education Program in Curriculum and Learning Management,
Saint John’s University

สุดาพร พงษ์พิษณุ, ชุติมา วัฒนะคีรี, ชานนท์ ชื่นจิตร์, นภสร ท่าห้อง

 


Huwen and Intertextuality: Chinese Traditional Intertextuality and Western Intertextuality

Xiangyu Liu, Saengchan Hemchua

 


รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดในสังคมยุคดิจิทัลมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญา
The Model of Temple Administrative Development in the Digital Society Through
Postmodern and Buddhist Philosophies

พระใบฎีกาไพจิตร รตนญาโณ (คงฉิม), สมบูรณ์ บุญโท, สวัสดิ์ อโณทัย

 

Exploring the Moderate Mediating Effect Between Top Management Support
and Informatization Performance

Ming Zhong, Fuangfa Amponstira

 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการกับความสำเร็จในการจัดการขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชุมพร
The Relationship between Management Factors and Waste Management Success
of Local Administrative Organizations in Chumphon Province

สมเกียรติ สวัสดิวงศ์, วัชรินทร์ สุทธิศัย, สิทธิพรร์ สุนทร

 

เข้าใจและส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
Understanding and Promoting skills for Executive Functions in Early Childhood with ADHD

กมลา ลำพูน

 

คุณค่าเชิงพุทธปรัชญาของการตีความในพระพุทธชินราช เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The Buddhist Philosophical Value of Interpretation in Buddhachinaraj for
the Development of Life Quality

พระสมุหอาทิตย อติภทโท (พงษ์สุกรี), สมบูรณ์ บุญโท, สวัสดิ์อโณทัย, กั์ ์ . นยาวีร์ สัทธาพงษ์

 

ทักษะสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : SDL
Essential skills of learning in the 21st century : SDL

ภัทรพล มหาขันธ์, วีณา ซุ้มบัณฑิต, สุพจน์ เกิดสุวรรณ์, ทองปาน บุญกุศล

 

Identification and Realization of Advertisement: A Semiotic Trajectory

Chunjuan Wang, Saengchan Hemchua

 

การใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสำรวจเบื้องต้นถึงความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ
Using a geographical information system (GIS) software to explore inequality
in accessing public health services of the elderly

วิมลมาศ ศรีจำเริญ

 

The Characteristics of Network Language: A Semiotic Perspective

Qianli Chen, Saengchan Hemchua

 

การประยุกต์ใช้หลักการบริโภคอาหารตามแนวทางพระพุทธศาสนา
The Application of Food Consumption along the Buddhist Way

สวัสดิ์ อโณทัย, พระครูประโชติกิจโกศล (ประโชติ หงษ์มณี), ฟื้น ดอกบัว,
ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง, เดโช แสงจันทร์

 

Developing on the Cultivation Approach and Evaluation System of Innovative Talents
in Non-Governmental Universities: A Case Study of Shanghai Lida College in China

Mu ShangHai, Sarana Photchanachan

 

การใช้คลิปวิดีโอในการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง    ของทีมต้นกล้านครตรัง
Using video clips to build political popularity of candidates for the Mayor of Trang
in Tonkla Nakorn Trang team

หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Confirmatory Factor Analysis to Good Citizenship Characteristics
for Undergraduate Students of Bunditpatanasila Institute

ปรเมศวร์ พืชผักหวาน

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย

 

Update : 2023-01-09 16:11:51