หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ : นายเมธา พาทีทิน


วิทยานิพนธ์ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา 2562

นายเมธา พาทีทิน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

ปก

ประวัติผู้วิจัย

บทคัดย่อไทย

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

ภาคผนวก

Update : 2023-02-28 13:36:41