หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางกัญญาวดี งามแสง


ดุษฎีนิพนธ์ : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ “โรงเรียนเปี่ยมสุข”
สาหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา 2563

นางกัญญาวดี งามแสง

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปก

ใบปะหน้า

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

Update : 2023-04-26 16:37:21