หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นายหัสบุญเลาะ กำพวน


วิทยานิพนธ์ : การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา 2564

นายหัสบุญเลาะ กำพวน


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปกหน้า

หน้าอนุมัติ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

Update : 2023-05-02 11:50:31