โครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ “เสริมสร้างปัญญา และคุณธรรม”


โครงการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เสริมสร้างปัญญา และคุณธรรม บรรยายโดย รศ.ดร. ประเวศ อินทองปาน

จัดโดยสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารฤดีทิพย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Update : 2020-09-16 23:29:41