หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวอัญสุรียา นามเหลา


วิทยานิพนธ์ : ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา 2565

นางสาวอัญสุรียา นามเหลา


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปกหน้า

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

Update : 2023-05-03 10:55:44