หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ : นางสาวอุ่นใจ จาวโกนันท์


วิทยานิพนธ์ : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา 2565

นางสาวอุ่นใจ จาวโกนันท์


ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ปกหน้า

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก

Update : 2023-05-03 14:11:44