สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำ ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัครแล้ว !!!


สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

เปิดรับสมัครแล้ว !!!

ㆍปริญญาโท (คุรุสภารับรอง)

ㆍปริญญาเอก

สอบถามเพิ่มเติม ดร.วีณา ซุ้มบัณฑิต

063 326 9146

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Update : 2024-02-06 16:56:05