วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 26 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566


ปกหน้า+บรรณาธิการ

 

สารบัญ

 

รำโทนนกพิทิด จังหวัดนครศรีธรรมราช
Ramtone Nokphithid in Nakhon Si Thammarat Province

ชวัลลักษณ์ วิเชียรแก้ว, มาลินี อาชายุทธการ

 

รำโจ๋ง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
Jong Dance: A Case Study at Tharong Subdistrict, Wichian Buri District, Phetchabun Province

นิศากานต์ ชอุ่ม, อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

 

แบบจำลองความสำเร็จในการจัดการการสื่อสารของรายการท่องเที่ยว บนแอปพลิเคชันยูทูป
Communication Management Success Model of Travel Programs on YouTube Application

ปิติมนัส บรรลือ, กฤษณะ เชื้อชัยนาท

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาและศิลปะอรวิล
Marketing Mixed Factors in Making Decision to Study at Orawin and Art Tutorials School

ลลิลทิพย์ กีรติอรัญกุล, ธนีนาฏ ณ สุนทร, มนูญ โต๊ะอาจ

 

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
A Strategic Plan for Integrated Sustainable Creative Tourism Development in Bangkok Thailand

เทพิน ใคร้วานิช, พยอม ธรรมบุตร

 

การศึกษาทักษะปฏิบัติเปียโนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ และแนวคิดการสร้างจินตภาพของฮอโรวิส
A Study of Piano Practice Skills Grade 5 with Learning Management using Computer Graphics Media According to the Teaching Style Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain and Horowitz’s Theory of Imagery

อดิสรณ์ คัมภีรญาณ, สุพจน์ เกิดสุวรรณ์, ทองปาน บุญกุศล, ปณัฏฐา ศรเดช

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยเทคนิค EOQ Model และ Silver-Meal : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์
Increase Efficiency of Inventory Management By EOQ Model and Silver-Meal : Case Study of Automotive Industry

รัชฎาพร บุญเรือง, บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์, อำนาจ เกิดอนันต์, ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์

 

การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ของครูจังหวัดอ่างทอง ด้วยกระบวนการ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid_19
The Development of On-line Learning and Teaching Among Ang Thong Province Teachers by Building School Network Through the Professional Learning Community Process During the Pandemic Covid-19

อธิคุณ สินธนาปัญญา, ดารุณี เหลืองวรกิจ, อรณี ฤทัยผ่อง

 

บทบาทของอนัตตาในกระบวนการพัฒนาการตื่นรู้
The Role of Selflessness in the Process of Awakening Development

สวัสดิ์ อโณทัย, พระชนินสิทธิ์ สุทฺธิจิตฺโต (ภูเมศโปสยานนท์), เดโช แสงจันทร์, พระครูวิจิตรสาธุรส (นพดล แก้วมณี), นภสร ท่าห้อง

 

การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
An Evaluation of Graduate Diploma Program in Teacher Profession, Saint John’s University

ชานนท์ ชื่นจิตร์, ชุติมา วัฒนะคีรี, วีณา ซุ้มบัณฑิต, ปณัฏฐา ศรเดช, เชาวฤทธิ์ สาสาย

 

ผลการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร้อม โดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย
The Development of Self – Care Dressing Skills of Children with Autism Spectrum Disorder through Self – Care Dressing Skills – Activity Packages

ปรุงฉัตร จุทัยรัตน์, สุพจน์ เกิดสุวรรณ์, สุดาพร พงษ์พิษณุ, ปณัฏฐา ศรเดช

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สำนักงานเขตลาดพร้าว สังกัดกรุงเทพมหานคร
Motivation of Government Teacher’s Performance, Latphrao District Office, Bangkok

จันทร์จิรา พลเทียร, จิติยาภรณ์ เชาวรากุล, วัสสิกา รุมาคม

 

Generative AI ในงานสื่อสารมวลชน
Generative AI in Mass Communication

ชินกฤต อุดมลาภไพศาล, กฤษณะ เชื้อชัยนาท

 

การศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกของผู้สอนกีตาร์คลาสสิกในระดับอุดมศึกษา
A Study of the Problematic Condition of Classical Guitar Practice Learning Management for Classical Guitar Instructors in the Higher Education Level

ปิยรัตน์ ธรรมรงค์รัตน์, พงษ์พิทยา สัพโส, พิทยวัฒน์ พันธะศรี

 

ประเทศไทยกับมาตรการทางกฎหมายในฐานะภาคีสมาชิกของอนุสัญญาบาเซล : ศึกษากรณีข้อแก้ไขภาคผนวกที่เกี่ยวข้องกับขยะพลาสติก
Thailand and Legal Measures as a Member of the Basel Convention: A Case study of Plastic waste Amendments

ณฐวัฒน์ ปิยเรืองวิทย์, นพร โพธิ์พัฒนชัย

 

ปัญหาการตีความอาวุธอัตโนมัติที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
Interpretative Problems of an Autonomous Weapons System under the Arms Trade Treaty and International Humanitarian Law

อิทธิพร กันทะอุโมงค์, จตุรนต์ ถิระวัฒน์

 

แนวโน้มการจัดการกีฬาและอีสปอร์ตในประเทศไทย
Trend of Sports and E-Sports Management in Thailand

ภัทระ เธียรสมิทธ์, ประสบโชค โชคเหมาะ, ณภพ ธนาธัชรัตน์

 

Influencing Factors of Chinese Users’ Intention to Use Mobile Health Service
Yanxiang Li, Bijay Sigdel, Ruedeethip Champathin

 

Exploration of Service Quality, Satisfaction, and Behavioral Intentions of Inbound Visitors in Nepal
Bal Ram Bhattarai, Manoch Prompanyo, Ruedeethip Champathin

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย

Update : 2024-02-21 14:55:42