วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 27 ฉบับที่ 40 มกราคม - มิถุนายน 2567


ปกหน้า+บรรณาธิการ

 

สารบัญ

 

การรำปะเรเรของชาวญัฮกุร จังหวัดชัยภูมิ
The Parere Dance of the Nyahkur in Chaiyaphum Province

ณัฐปภัสร์ พิพิธกุล, มาลินี อาชายุทธการ

 


การแสดงพระราชทาน ชุด “สมเด็จย่าเสด็จฯ พิชิตยอดดอยอินทนนท์” เนื่องในงานวันมูลนิธิสิรินธร ประจำปี 2563
The Royal Performance of “Somdej Ya Conquered the top of Doi Inthanon”
On the Occcsion of the Sirindhorn Foundation Day 2020

ธมนวรรณ นุ่มกลิ่น, อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

 


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ด้านการสังเกต ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT
Learning Achievements on Science Learning and Scientific Process Skills
by Using the Inquiry Based Learning 5E Instructional Model with Cooperative Learning : Team Game Tournament (TGT)

ภัควลัญชญ์ แก้วเมฆ, ชุติมา วัฒนะคีรี, วีณา ซุ้มบัณฑิต

 


ผลการใช้วิธีเพ็คส์ (PECS) ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
The Result of Using the Picture Exchange Communication System (PECS) in Developing Communication Skills for Autistic Children
at Special Education Center 12, Chonburi

ลีลาวดี เสมสมบูรณ์, สุพจน์ เกิดสุวรรณ์, สุดาพร พงษ์พิษณุ, เชาวฤทธิ์ สาสาย

 

 

ความรู้ความสามารถและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
Competency and Motivation Affecting Work Efficiency of Finance and Accounting Practitioners of Vocational Education in the Eastern Region and Bangkok Metropolis

นงนภัส ตงแพ, จิรพงษ์ จันทร์งาม

 


แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อความเป็นเลิศสู่การปฏิบัติ
Driving Strategies Guidelines of Suan Sunandha Rajabhat University for Excellence in Action

สุลาวรรณ เพ็ชรแอง, กฤษณ์ รักชาติเจริญ, สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์, กมลพร สอนศรี

 


Factors influencing Private University Alumni Management of Universities in China
Bing Quan Wang, Fuangfa Amponstira

 


Factors Influencing Individual’s Intention to Adopt Smart Healthcare Based on Big Data Development Strategy
Yazhou Wang, Dheetawat Nukulkij

 


การวิเคราะห์เขตอำนาจศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในการให้ความเห็นแนะนำ
An Analysis of the Jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) to Render an Advisory Opinion

ศุภิสรา ชูภักดี, นพร โพธิ์พัฒนชัย

 


ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
Parents’ Satisfaction Towards The Educational Management of Soomboon Kindergarten under the Nakhon Sawan Provincial Office of Education

พัชร์กัญญา จงวิเนธศานต์, ธนีนาฏ ณ สุนทร, สุจิตรา โอสถอภิรักษ์

 

 

Unveiling the Dimensions and Developmental Stages of Artistic Creativity in Chinese Painting and Calligraphy
Zhuang Yi, Yonghong Cai

 


Evaluation of the Quality of Public Art Education in Universities: Origins and Current Situation
Xueyan Wang, Jian Li

 


Influence of Early Childhood Teachers’ Occupational Stress on Their Resignation Intention in Guangzhou, China: The Mediating Role of Mental Health
Jie Wang, Bampen Maitreesophon, Yan Ye

 


บทบาทของสติในกระบวนการพัฒนาการตื่นรู้
The Role of Mindfulness in the Process of Awakening Development

สวัสดิ์ อโณทัย, พระชนินสิทธิ์ สุทฺธิจิตฺโต (ภูเมศโปสยานนท์), เดโช แสงจันทร์, พระครูวิจิตรสาธุรส (นพดล แก้วมณี), นภสร ท่าห้อง

 


สถานภาพการศึกษาวิจัยด้านหลักสูตร และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าศึกษา ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยของรัฐ
The Status of Curriculum Research and Factors Affecting the Decision to Study in the Bachelor of Communication Arts Program
at Private Education Institute and Public Universities

กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์

 


ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การยูเนสโก ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม ค.ศ. 2005
Thailand and its Accession to The 2005 UNESCO Conventionon The Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions

ตรีชฎา อุ่นเรือน

 

 

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน กลับด้านในวิชาภาษาจีนทางออนไลน์ ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
A Study of Students’ Opinions on Flipped Classroom Management in Chinese Language Online Courses under the Epidemic
of Coronavirus Disease 2019: A Case Study of Suan Dusit University

ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์, Huijuan Liao, Guangcan Xu

 


การพัฒนาวิดีโอคอนเทนต์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องร่วมกับกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องการผลิตรายการข่าวออนไลน์ 3PlusNews สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
The development of video content using storytelling techniques in conjunction with communication activities enhanced awareness for 3PlusNews online production among undergraduate students

จารุวรรณ ไกรลาศ, กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, พรปภัสสร ปริญชาญกล, ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย

 

Update : 2024-07-09 13:26:20