วารสารเซนต์จอห์น มกราคม – มิถุนายน 2558


วารสารวิชาการเซนต์จอห์น ปีที่ 18 ฉบับที่ 22 

การยกระดับกองบังคับการปราบปรามสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
Enhancing Learning Organization in Crime Suppression Division
สุพิศาล ภักดีนฤนาถ

การศึกษากระบวนการพัฒนาครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
A STUDY OF TEACHER DEVELOPMENT PROCESS OF CATHOLIC SCHOOLS IN BANGKOK ARCHDIOCESE
กาญจนา เยื้อนหนูวงศ์

การบริหารภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
Public Sector Administration in Promotion for Quality of life of Elderly : Case Study in Bangkok Metropolitan Administration.
วรานิษฐ์ โชคนิธินิรันดร์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีเทศบาลเมืองในเขตจังหวัดเชียงใหม่
Good Governance of Local Administrative Organization : Case of Town Municipality in Chiang Mai Province
เจนระวี สว่างอารีย์รักษ์

นมักการฎีกา: แปลและศึกษาวิเคราะห์
Namakkãratฺìkã : Translation and Analytical Study
พระมหาจรัญ อุตตฺมธมฺโม

การประเมินผลแนวพุทธ: การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
Buddhist Evaluation Model: Model Development for Evaluation of the Morality Teaching in the Schools
อนันต์ธานินทร์ นามเมือง

กำเนิดและพัฒนาการของอวทาน
Origin and Development of Avadāna
ปัทมา นาควรรณ

กระบวนการดำเนินงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณายุคโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้ง
Advertising Process of Advertising Agencies in the Social Media Marketing Age
พนารัตน์ ลิ้ม

การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
DEVELOPMENT INFORMATION PROGRAM OF QUALITY ASSURANCE FOR SCHOOLS UNDER THE CHIANGRAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE
ชัชพลวานิช เพชรดง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ MBA ของพนักงานระดับปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the decision to study MBA of the Operational Employees in Bangkok
การคนงค์ อุตมะมุณีย์

วิธีการสร้างความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
The Way to Create Happiness alone the Sufficiency Economy Philosophy
สวัสดิ์ อโณทัย

ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
THE ACHIEVEMENT IN MANAGEMENT OF THE CRIME SUPPRESSION DIVISION, CENTRAL INVESTIGATION BUREAU, ROYAL THAI POLICE
จีรวัฏฐ์ บุญวัฒนาภรณ์

การนำนโยบายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร
IMPLEMENTATION OF THE PROMOTING AND MAINTAINING ENVIRONMENTAL QUALITY POLICY : A CASE STUDY OF SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN SAMUT SAKHON PROVINCE
อุกฤษฏ์ ชาวแพรกน้อย

การประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาหลังนวยุคในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของวัด :กรณีศึกษาวัดในจังหวัดสงขลา
The Application of Postmodern Philosophy of Education in the Buddhist Temples Pre-School Child Centers : A Case Study of Temples in Songkhla Province
พระครูวิจิตรศีลาจร (ประสิทธิ์ กิติโกฬะ)

สื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการตลาดใหม่ของธุรกิจ
Social Media : New trend of Marketing channels for Business
บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

 

Update : 2020-10-01 14:56:31