วารสารเซนต์จอห์น มกราคม – มิถุนายน 2561


วารสารเซนต์จอห์น  มกราคม – มิถุนายน 2561

การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกาแฟ 3 IN 1 ยี่ห้อ ซุปเปอร์ ผ่านสื่อโฆษณา
The consumers’ Response to the “Super” 3 IN 1 Coffee Brand From Media Advertising
ชัญชกร เหลืองตระกูล, จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกรมราชทัณฑ์ ในเรือนจำความมั่นคงสูงสุด
Human Resource Management of Department of Corrections in The Super Maximum Security Prison
ปรีชา สร้อยสน, เอกพร รักความสุข

พหุวัฒนธรรมในมุมมองของปรัชญาหลังนวยุค
Multiculturalism in Postmodern Philosophical Perspectives
สิทธิโชค ปาณะศรี, พระปลัดสาคร สาคโร (นุ่นกลับ), พระครูอรรถโกศลกิจ

วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน้ำสตรี ยุคก่อนและหลังกำเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย
Discourse of Women Swimming-Suit Fashion Photographs before and after the Emerging of Fashion Magazines in Thailand
สมศักดิ์ คล้ายสังข์, สมสุข หินวิมาน

พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อแท็ปเล็ตพีซี
Consumer’s Buying Beha Vior of Tablet PC
ทวีรัชต์ ตั้งชาญตรงกุล, วิชิต อู่อ้น

การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
Logistics Cost Analysis For Startup Business With Activity-Base Costing (ABC)
วริสสรา เทียมทัด, วัชริณี ตระการสาธิ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาหลังนวยุคและพุทธปรัชญาในการแก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา
The Application of the Postmodern Philosophy and Buddhist Philosophy in Solving the Sangha Administrative Problems in Songkhla Province
พระราชวรเวที (ชิต กุมบุรี), สมบูรณ์ บุญโท, สวัสดิ์ อโณทัย

พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Consumers’ Purchasing Behaviors Via Online Apparel Shopping
กุลทิวา โซ่เงิน, จิราพร ชมสวน

กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
Strategic Management of Rajabhat Universities for Sustainable Local Development
ปนิดา เนื่องพะนอม

การประยุกต์ใช้พุทธปรัชญาในพิธีการจัดการงานศพในประเทศไทย
The Application of the Buddhist Philosophy to Funeral Rite Management in Thailand
พระครูอมรปัญญารัตน์ (จตุพร อักษรทอง), สวัสดิ์ อโณทัย, สมบูรณ์ บุญโท

ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการชุมชนยุคใหม่สรรค์สร้างสื่อส่งเสริมกิจกรรมต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย @ ชุมชนใต้สะพานโซน 1 ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชา LTM 652 โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Lessons Learned from the Management of a Project on a Modern Community to Create Media in Support of Thai Cultural Activities @ Community Under Bridge Zone 1 through Community Based Learning in the Course LTM 652 for Graduate Students, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
พรปภัสสร ปริญชาญกล, กุลธิดา ธรรมวิภัชน์

การเปิดรับรู้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อครีมบำรุงผิวหน้าจากสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มสตรีในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
The Exposure to Integrated Marketing Communication Tool with Purchase Decision Behavior of Facial Cream from Social Media of Women in Rayong Industrial Estate
จีราภรณ์ โกฏค้างพูล

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดกับการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
The Exposure behavior and Integrated Marketing Communication Factor with the service using of beauty clinic of working population in Bangkok Area
สุชาดา มีสมกิจ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับครูระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
Training Curriculum Development in Learning Management on STEM Education For elementary teachers In Bangkok
นริศรา ริชาร์ดสัน, ไพฑูรย์ สินลารัตน์, นสิช สิทธิสมบูรณ์

การจัดการระบบชำระเงินด้วย อี-เพย์เม้นท์ สำหรับผู้ค้าออนไลน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
PAYMENT SYSTEM MANAGEMENT WITH E-PAYMENT FOR ONLINE TRADERS BASED ON DIGITAL ECONOMY
มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์

การคุ้มครอบสิทธิส่วนบุคคลของเด็กในกรณีเครือข่ายสังคมอินสตาแกรมศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฏหมายสหรัฐอเมริกา
The Protection of Children’s Right to Privacy in case of “Instagram”
The comparative study of Thai and the U.S. laws
กัฒฑิมา ช่างทำ ฒ คณาธิป ทองรวีวงศ์

การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
The Political Participation Development of Maha Sarakam’s People
วัชรินทร์ สุทธิศัย, พงษ์ศักดิ์ ซิมมอนด์ส

รูปแบบและกระบวนการเยียวยาใจผู้ป่วยด้วยธรรมะของกลุ่มพระจิตอาสาคิลานธรรม
The Model and The Process of Mental Healing for Patients with Dhamma by Gilandhamma Groups of Volunteer Monks
พระเทพสุวรรเมธี

อุดมการณ์ความเป็นไทยที่ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์เรื่อง “สันติ-วีณา”
Thai Ideology through Santi-Vina (1954)
ดุกฏี นิลดำ , อภิเดช คำสุที , วิชญภัทร ขาวหิรัญฯม พิมพ์ลภัทร ชัยชนะ

Update : 2020-10-02 14:25:14