วารสารเซนต์จอห์น มกราคม-มิถุนายน 2562


วารสารเซนต์จอห์น มกราคม-มิถุนายน 2562

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

The Model of the Communal Participation in Administration of the Health Promotion
Schools under the Jurisdiction of the Office of the Basic Education Commission
วิมลพรรนชฎาษ์ ปราบพล หลินหะตระกูล, ไพวุฒิ ลังกา, จิณณวัตร ปะโคทัง

 


รูปแบบการนิเทศครูเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Teachers Supervision Model for Development to Professional Teachers
Affiliated to the Office Commission
ทิปพเนตร ศรีนา, สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง, จิณณวัตร ปะโคทัง

 


การพัฒนาสมรรถนะและตัวบ่งชี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Development of Competencies and Indicators of the Minister of Education
ตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์, บุญเรียง ขจรศิลป์, ธนีนาฏ ณ สุนทร


การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมไคเซ็นของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

Developing the Leadership Training Program through the Practice of Kaizen
Activities among High Vocational Certificate Students
อารีย์ เจริญสหายานนท์, ธนีนาฏ ณ สุนทร, สำารวย มหาพราหมณ์, พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ


การวิเคราะห์แนวคิดไคเซ็น โมโนซูคุริ ลีน จัสอินไทม์ เพื่อเลือกและนำามาปรับใช้
กับโรงงานผลิตสมุนไพรไทย

Analyszing Concepts of Kaizen, Monozukuri, Lean, JIT: for Selection and
Applied to Thai Herbal Plants
มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์


การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดของกองทุน
แม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

Development of Networking Capability of Drugs Prevention of
“Mother of the Nation Fund for Drugs Control” in Krathumbaen, Samutsakhon
อุกฤษฏ์ ชาวแพรกน้อย


การวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี
Planning for Integrative Development of Local Administrative Organization in Nontaburi Province
ภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์, บุญเลิศ ไพรินทร์, สถิตย์ นิยมญาติ

การอภิปรายความการสื่อสารหลักสูตร International Baccalaureate ในโรงเรียนนานาชาติ
A Discourse Analysis of International Baccalaureate Communication of International Schools
ณัฐเดช พูลสวัสดิ์, สุรพงษ์ โสธนะเสถียร


การอภิปรายความเชิงวิพากษ์ภาพยนตร์ตำานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 6 ตอนอวสานหงสา
A Film Critical Discourse Analysis of The Legend King Naresuan Part 6: The Fall of Hongsa
เมธาวิน สาระยาน, สุภาภรณ์ ศรีดี, อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างฉลาดรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความใฝ่รู้สำาหรับ
ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

The Development of an Instructional Model Wisely Based on His Majesty’s Footstep
to Enhance English Reading Comprehension and Active Learning for Upper
Secondary School Students
ฉันทนา พลพวก, ภูมิพงศ์ จอมหงส์พิพัฒน์, ธีรวุฒิ เอกะกุล


ความคาดหวัง การรับรู้และความพึงพอใจของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มีต่อกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์

Community’s Expectation Perception and Satisfaction Towards
Corporate Social Responsibility (CSR) Program of Beer Businesses
in The Northeastern Region of Thailand
รัตติกาล อินทะวงษ์, อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์


การนำกระบวนทรรศน์ปรัชญาหลังนวยุค และพุทธปรัชญามาสร้างสังคม
แห่งสัมมาปัญญาในประเทศไทย 4.0

The Application of the Postmodern Philosophical Paradigm and
Buddhist Philosophy for Creating Right Wisdom Society in Thailand 4.0
วีรณัฐ โรจนประภา, สมบูรณ์ บุญโท, สวัสดิ์ อโณทัย


รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสำหรับครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

The Development of Information Technology and Communication on the Internet
Competency Model for Teacher in Bangkok Primary Service Area Office
วิมาน กะริอุณะ, ไพรัช สู่แสนสุข, พิชิต ฤทธิ์จรูญ, สุไม บิลไบ


ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลกับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
Step into Digital age with Internet of Things
กันทิมา คงสถิตสุวรรณ


การประยุกต์ใช้อรรถปริวรรตการตีความปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตร
ทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างสมดุลชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยมุมมองปรัชญาหลังนวยุค

The Application of Hermeneutics of Sufficiency Economy Philosophy in Agricultural
New Theory to Create Balance for Sustainable Life by View of Postmodern Philosophy
กันยาวีร์ สัทธาพงษ์


การพัฒนารูปแบบการจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพชรพิทยาคม
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

The Development of Learning Resources Management Model in
Petpitayakom School under the Secondary Educational Service Area Office 40
ชัชฎา อุดมสิทธิ์, ไพรัช สู่แสนสุข, ทิวัตถ์ มณีโชติ, จุฑาทิพย์ หพลภาคย์


แนวทางการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนริมน้ำจันทบูร
ตำาบลวัดใหม่ อำาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

The Guidelines for Sustainable Tourism Resources Development
in the Chanthaboon Waterfront Community, Wat Mai Sub-District,
Muang Chanthaburi District, Chanthaburi Province
วีณา ซุ้มบัณฑิต, อาทิตยา จารุจินดา, โสภา ผลเจริญ


การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา GDT 4207 การวิจัยทางการศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

The Development of Teaching Activities: GDT 407 Educational Research
for Pre-Service Teachers Saint John’s University
รวีวรรณ กลิ่นหอม


การสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้วยแบบฝึกเขียนสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Creating a Learning Package to Promote English Language Ability by Writen Practical
Communications for Students of Prathomsuksa 6
สุดาพร พงษ์พิษณุ, เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร

Update : 2020-10-06 13:55:38