วารสารเซนต์จอห์นกรกฎาคม–ธันวาคม 2562


วารสารเซนต์จอห์นกรกฎาคม–ธันวาคม 2562

การบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสมกับธุรกิจคอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรี
Appropriate Government Management for Condominium Business in Nonthaburi Province
ผิน อักษรานุวัตร Pin Aksaranuwat, บุญเลิศ ไพรินทร์ Boonlert Pairindra

การวิเคราะห์อภิมาน : อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน
A Meta-Analysis: Direct and Indirect Effects of Transformational Leadership on Job Performance
พัชรินทร์ แก้วมาเมือง, บุญเรียง ขจรศิลป์, ธนีนาฏ ณ สุนทร

การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แบบผู้รับใช้ของตำรวจชั้นประทวนชั้นยศดาบตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Development of Leadership Factors in Changes as a Service Provider of Police Sergeant Major, The Metropolitan Police Command, Royal Thai Police
สมชัย ไชยบูรณ์, ธนีนาฏ ณ สุนทร, พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำทางวัฒนธรรม สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of the Cultural Leadership Training Program for Executives of Basic Education Institutes in Northeastern Region
บูชา เสียงใส, พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ, ธนีนาฏ ณ สุนทร

แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงโขน
Guidelines for the Conservation and Transmission of Khon Masked Dance อุษาภรณ์ บุญเรือง, สุมาลี ไชยศุภรากุล, ปิยพร ท่าจีน

เอกลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบแรงงาน ชาวพม่า กัมพูชา และลาว
Identities of Migrant Laborers in Thailand: Comparative Study of Laborers from Myanmar, Cambodia and Laos
ขวัญชัย รุ่งฟ้าไพศาล, สุรพงษ์ โสธนะเสถียร

ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ Application “KTB Net Bank” ของผู้รับบริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Expectation and Gratification of Users Toward the Application of “KTB Net Bank” of Krung Thai Bank Public Company Limited. (KTB)
ศุภรัตน์ ถาวรชื่น, โมไนยพล รณเวช

การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม จากสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
A Proposed Development Program for Thai Muslim Students from Three Southern Border Provinces Studying in Higher Education Institution
ธีระพงศ์ บุศรากูล, อัจฉรา ไชยูปถัมภ์, วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

แนวทางการเสริมสร้างความเป็นผู้นำครอบครัว เชิงพุทธบูรณาการของบุคลากรโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา
Guidelines for Strengthening Family Leadership with Buddhist Integration for Staff of Chana Power Plant, Songkhla Province
เคียง ศรีรัตนโชติ, ตวงเพชร สมศรี, วิโรจน์ คุ้มครอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Functional Competency Development Strategy in Curriculum and Learning Management of Non-English Major Teachers in Primary Education
คีตะภาค วิรัตน์, ภาณุพงศ์ สามารถ, อนันตกุล อินทรผดุง, ปิยลักษณ์ อัครรัตน์

การทำงานร่วมกับผู้จัดการชาวญี่ปุ่น : บนการบริหาร ความขัดแย้งและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
Working with Japanese Managers: On Conflict Management and Cultural Divergences in Thailand
มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์

การศึกษาโครงสร้างคัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรคในแง่ของศีลและพรต
A Structural Study of Dighanikaya Silakhandhavagga in the Light of Rule and Ritual
พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู)

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประยุกต์หลักธรรมอริยสัจ 4 ของพระพุทธศาสนา เพื่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
An Analytical Study of Application on the Four Noble Truths in Buddhism to Mitigate the Global Warming Problem
วันดี เวทางค์กุล, ประเวศ อินทองปาน, วิทยา ศักยาภินันท์

แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ อย่างยั่งยืนในจังหวัดระยอง ประเทศไทย
Strategic Plan for Integrated Sustainable Tourism Development in Rayong Province, Thailand
ภัทรปภา กวินฤทัยปรีดา, พยอม ธรรมบุตร, สุรชัย จิวเจริญสกุล, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี

การพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สำหรับหมู่บ้านชายแดนไทยกับกัมพูชา : กรณีศึกษาบ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
Strategy Development on the Prevention of Non- Traditional Threats for Thai-Cambodia Border Villages: A Case Study of Khaodin Village, Tambol
Khlonghad, Khlonghad District, Sakeo Province
ศรายุทธ บุญจือ, สุพจน์ แสงเงิน, ภาณุพงศ์ สามารถ

การทำให้อาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นความมั่นคง ในยุคหลังสงครามเย็น
The Securitization of Transnational Crime Issue in the Post-Cold War Era
สุทธิพงศ์ วรอุไร, สุรชาติ บำรุงสุข

พัฒนาการหลักสูตรและการเรียนการสอน ดนตรีไทยศึกษาของประเทศไทย
Development of Thai Music Education Curriculum and Teaching in Thailand
ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

บทบาทนางโชว์ในโรงละครคาบาเร่ต์
Transgender Actress’s Role in Cabaret Theater
วิชัย สวัสดิ์จีน, อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
Evaluation of Graduate Diploma Program in Teaching Profession College of Philosophy and Education, Saint John’s University
กาญจนา เยื้อนหนูวงศ์, บุญเรียง ขจรศิลป์

Heritage Interpretation Assessment of Wat Benchamabophit
Bhakhakanok Ratanawaraphorn, Weena Sumbandit,
Chompu Nuangjamnong

บทและตัวหนังในการแสดงหนังจับระบำ เล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอน มารผจญ
The Scripts and the Leather Puppets in Dancing Shadow Play Describing an Episode of Lord Buddha’s Biography: Facing Maara, the Tempter
อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

แนวทางการรายงานข่าวเชิงข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพ การทำข่าวในประเทศไทย
Use of Data Journalism for Effective News Reporting in Thailand
ภัทราวดี ธีเลอร์

กระบวนทรรศน์เชิงพุทธจริยศาสตร์ในการค้ำประกัน ความมั่นคงครอบครัวไทยหลังนวยุค
The Buddhist Ethics Paradigm That Justified in the Postmodern Thai Families
สวัสดิ์ อโณทัย

Update : 2020-10-06 15:59:46