วารสารเซนต์จอห์น มกราคม – มิถุนายน 2559


วารสารวิชาการเซนต์จอห์น ปีที่ 19
ฉบับที่ 22 มกราคม – มิถุนายน 2559

นโยบายการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาเกาะสมุย
Policy of Sustainable Tourism Management of the Tourism Authority of Thailand: A Case Study of Koh Samui
กนกพร สีดอกไม้, ประสิน โสภณบุญ

นโยบายสาธารณะกับความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
Public Policy and Community Empowerment in Waste Management: A Case Study of Mahasarakham Town Municipality, Mahasarakhom Province
ไชยวัฒน์ โคตุทา, ประสิน โสภณบุญ

ศึกษาวิเคราะห์แก้วนพรัตน์ในเชิงสุนทรียศาสตร์
An Analytical Study of The Nine Auspicious Gems in Aesthetics
สุรีรัตน์ ยิสารคุณ, พระมหากฤษณะ ตรุโณ

รูปแบบการจัดการหนี้เชิงพุทธบูรณาการ: ศึกษากรณี พนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
Patterns of Debt Management Integrating Buddhist Styles: Case Study of Employees in The Industrial Estate
สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, นิช์ชกรณ์ ตันติวณิชชานนท์, ประพันธ์ ศุภษร

พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคกลาง
Administrators Leadership Behaviors That Affect the Effectiveness of the Management of Rajabhat Universities in the Central Region
ธนนันท์ แท่นนิล, สายฝน เสกขุนทด

การประเมิน และตีค่าระดับความเสี่ยงด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเอกชนระดับสามัญศึกษา
The Assessment and Evaluation of Risk Level in Human Resource Management of Thai Private School
ธันยกานต์ วงษ์อ่อน, พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีสำหรับข้าราชการ สังกัดสถาบันดำรงราชานุภาพและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
The Development of the Technological Leaderships Training Program For the Officers of Prince Damrong Rajanuphab Institute and The Information Technology Communication Center under The Ministry of Interior
นุชจรี ภิญโญสวัสดิ์สกุล, ธนีนาฏ ณ สุนทร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการวงดนตรีบอสซาโนว่าแจ๊สในงานต่างงานของผู้บริโภคในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the Decision for Choosing the Service of Bossanova Jazz Band for the Wedding Ceremony of Consuvers in the Business District of Bangkok
ภควัต ศรีสุข

เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
Freedom of Monks in Thai Society : Through the Viewpoint of Postmodum Philosophy: An Analytic, Appreciative and Applicative Study
ไกรฤกษ์ ศิลาคม

การรับมือกับมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรป โดยใช้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมาตรฐานสากล สำหรับธุรกิจส่งออกอาหารไทย
Coping with European Union Trade Regulations by Exercising International CSR Standards for the Thai Food Export Industry
บรินดา สัณหฉวี

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสถาบันสอนภาษาอาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
A Feasibility Study for the Establishment of institute of Arabic language in Bangkok Area
สราวุธ และซัน

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
The Development of the instructional Model Based on Blended Learning approach in English for Cross Cultural Communication Course for Undergraduate Students of Rajabhat University
สาวิตรี เถาว์โท

การสื่อสารกับการสร้างเครือข่ายและอัตลักษณ์กองเชียรของสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
Communications and networks and identity building of Thai football premier league supporters
กฤษณะ เชื้อชัยนาท

ระบบการจัดการความรู้ และระบบการจัดการการเรียนรู้กับงานประกันคุณภาพการศึกษา
Knowledge Management Systems and Learning Management Systems with an Academic Quality Assurance
ชมพู เนื่องจำนง

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและส่งเสริมอาชีพกีฬาฟุตบอลของประเทศไทย
Legal measures to control and support football career in Thailand
วรยุทธ วุฒิงาม

การสื่อสารมายาคติและสัจธรรมในบทเพลงไทยสากล
The Communication of Myth and the Truth in Thai Popular Songs
ธำรง รัตนภรานุเดช, จริยา สมประสงค์

รูปแบบให้บริการที่มีประสิทธิผลของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มในเขตกรุงเทพมหานคร
Effective Service Model of Artifical Grass indoor football Fields in Bangkok Metropolitan
วิวิธ เสนาวัตร

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของผู้ถือหุ้นกับคุณภาพกำไร ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
The Relationship between Ownership Structure and Earnings Quality in Thailand Listed Companies
ภาณุพงษ์ โมกไธสง

การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สลากออมสิน ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร
Media Exposure, Buying Behavior and Satisfaction towards The Government
Savings Banks Lottery among Customers in Bangkok
ประดิษฐ จุมพลเสถียร

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของตลาดนัดจตุจักร
The Satisfaction of Thai Tourists Affecting on the Marketing Mix Factors of
Chatuchak Weekend Market in Bangkok Thailand.
เจตนา สุขเอนก

Update : 2020-10-14 10:54:19