วารสารเซนต์จอห์น กรกฎาคม – ธันวาคม 2559


วารสารวิชาการเซนต์จอห์น
ปีที่ 19 ฉบับที่ 25 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

ความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในจังหวัดหนองคาย
Teachers Opinions Toward Academic Affairs Administration Problems Of pali Schools In Nongkhai province พระมหาเสถียร แสนตื้อ, สำเนาว์ ขจรศิลป์, พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ

ร่องรอยพระพุทธศาสนานิกายมหายานในคัมภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวัสตุ
Trace of Mahayana Buddhism in the Mulasarvastivadavinayavastu
พระมหาบุญเกิด เจริญแนว, สมบัติ มั่งมีสุขศิริ, จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ และ ฟริตจ๊อฟ คาปร้า
A Comparative Study on Environmental Conservation in the Thought of Buddhadasa Bhikkhu and Fritjof Capra
เอก โกไศยกานนท์, ประเวศ อินทองปาน, ผจญ คำซูสังฃ์

พุทธวิธีลดความทุกข์จากภัยเกี่ยวกับน้ำในพระพุทธศาสนา
The Buddhist Methodology of Relieving the Suffering from Water-Victim in Buddhism
ศศิธร เขมาภิรัตน์, พระสุธีธรรมานุวัตร

การบริหารการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม
The Efficiency of Tax Collection of Sub District Administrative Organization Nakhon Pathom Province
ภัทรภร จ่ายเพ็ง, สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

มาตรการบังคับทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนต่อหน่วยงานของรัฐ
State Agency Administrative Sanction Measures of Enforcement claim reimbursement for compensation from state official who committed wrongful tortious act
นฤพล เมนไธสง, อดุลย์ ทานาราช

แนวทางการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มชุมชนเครื่องเบญจรงค์ไทยดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
The Packaging Design Development Plan for the Thai Traditional Five-Colored Porcelain Of Don Kai Dee Community, Samut Sakorn Province
ชลิดา รัชตะพงศ์ธร

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดอภิปัญญา โยนิโสมนสิการและชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Development of the Instructional Activity Packages Using the Concepts of Metacognition, Yonisomanasikara and Collaborative Learning Community to Enchance Analytical Thinking Ability of The Undergraduate Students in Education, Ubonratchathani Rajabhat University
ภูมิพงศ์ จอมหงส์พิพัฒน์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดบึงกาฬ
Factors Effecting to Decision Making in Using Fertilizer for Rubber Trees of Farmers in Bueng kan Province
ไพบูลย์ พลเมืองศรี, วัชรินทร์ สุทธิศัย, แดนวิชัย สายรักษา

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
The Development of Knowledge management competencies for Graduate Diploma Program in Teaching Profession at Saint Johns University
เบญญาภา คงมาลัย

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์หรูบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
Luxury Brand Building Strategy on Social Network
กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคของไทย
Relationship Between Consumer Loans and Macroeconomic Factors of Thailand
กฤชวัฒน์ นพสันเทียะ

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล: ด้วยแนวคิดบัญชีครัวเรือน
Personal Financial Planning: With Household Accounting Concept
วริสสรา เทียมทัด, วัชริณี ตระการสาธิต

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบของไทย: วิกฤตและโอกาส
Entering To The Fully Elderly Of Thai Society: Crisis and Chance
มนัญณัฏฐ์ โภชนจันทร์, หนึ่งฤทัย จำปาถิ่น, วริสสรา เทียมทัด, การุณี เหลืองวรกิจ

 

Update : 2020-10-14 11:16:08