โครงการสร้างสรรค์นันทนาการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน


โครงการสร้างสรรค์นันทนาการ สานสัมพันธ์สู่ชุมชน                                                                     

นักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วิทยาปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดกิจกรรม "โครงการสร้างสรรค์นันทนาการ สานสัมพันธ์สู่ชุมชน" เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 63 ณ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาสารัตถทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากชั้นเรียนไปบริการชุมชน

ทั้งนี้ในกิจกรรมโครงการดังกล่าวจัดให้กับนักเรียนรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย ชั้น ป.1 และ ป.2 รวมกว่า 80 คน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฐานความรู้ 3 ฐาน ได้แก่ ฐานความรู้ภาษาไทย ฐานความรู้ศิลปะ และฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

Update : 2020-11-02 15:40:10