รับสมัครอาจารย์ประจำ MBA


คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองจากภายในประเทศหรือจากต่างประเทศ

2. มีคุณวุฒิตรง หรือ สัมพันธ์กับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย)

4. หากมีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานด้านวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. หากมีตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

7. สามารถทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้

8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถทำงานเป็นทีมได้

ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  และ ติดต่อเพื่อเข้ามารับการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง

สนใจกรอกใบสมัคร และ Upload เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ :

https://forms.gle/2yZujRfiZSnw5i3d8

Update : 2021-03-12 15:38:33