การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัย ของวิทยาลัยศิลปวิทยาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ชั้น 8 อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

Update : 2020-09-23 15:08:11