ขอแสดงความยินดีกับ น.ศ.หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู


วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

Update : 2021-04-20 12:14:33