ม.เซนต์จอห์น เปิดรับสมัคร นศ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


???? เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

???????? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ????????

@ วิทยาลัยปรัชญาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โทร : 02-938-8358 (อ. อทิตยา ลาภรัตนกุล)

@ ผศ.ดร. เสวียน เจนเขว้า โทร : 086-648-6089

Update : 2021-04-29 22:45:56