โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดมะขาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ในรูปแบบออนไลน์

โดย มี ดร.อธิคุณ  สินธนาปัญญา และ ดร.สุรเชษฐ์  จันทร์งาม เป็นวิทยากร

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย          และนวัตกรรม (สป.อว.) มีนโยบายให้เครือข่าย เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน      ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ประกอบด้วย 4 โรงเรียน คือ
1.รร.วัดไชโย
2.รร.วัดมะขาม
3.รร.วัดบ้านป่า
4.รร.วัดชัยสิทธาราม

Update : 2021-05-21 15:36:06