วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 24 ฉบับที่ 34 มกราคม – มิถุนายน 2564


ปกหน้า+บรรณาธิการ

 

สารบัญ

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสหวิทยาเขตชลบุรี 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
Factors affecting the quality of working life development of teachers
Sahawittayaket Chonburi 1 under Secondary Educational Service Area Office 18
วิชิต แสงสว่าง, นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์, อำนาจ ศรีแสง

 


พุทธสุนทรียศาสตร์ดังที่สะท้อนในวรรณกรรม เรื่อง ทางนฤพาน ของดังตฤณ
Buddhist Aesthetics as Reflected in Dungtrin’s ‘The Road to Nirvana’
ชัญญา ขวัญทองยิ้ม, บารมี อริยะเลิศเมตตา, ธเนศ ปานหัวไผ่

 


แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ
Approaches for Sustainable Tourism Development in Sisaket Province
กนกกาญจน์ บุญทรง, พะยอม ธรรมบุตร, สันติธร ภูริภักดี, สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล

 


รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในจังหวัดร้อยเอ็ด
Family Strengthening Model in Roi-et Province.
ดวงจันทร์ มงคลชู, สิทธิพรร์ สุนทร, สมเกียรติ เกียรติเจริญ

 


การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษของของนักศึกษาครูโดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบเน้นงานปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

The Development Writing Ability in English of Teacher Students by Using Task – Based Learning, Rambhai Barni Rajabhat University
วัชราภรณ์ เกตุช้าง, ฬิฏา สมบูรณ์, ภัทรปภา หาญวานิช

 


พฤติกรรมการบริโภคสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
Television Exposure of Generation Y
ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา

 


การรับรู้และความพึงพอใจ ที่มีต่อการสื่อสารกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ในธุรกิจเบียร์ ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Community’s Perception and Satisfaction Towards Corporate Social Responsibility (CSR)
Communication Program of Beer Businesses in The Northeastern Region of Thailand
รัตติกาล อินทะวงษ์

 


Students’ Perception on Effectiveness of Web-based College English Teaching Management Mode A Case Study of Mianyang Teachers’ College
Xia Zhang, Fuangfa Amponstira


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการสื่อสารการตลาด ผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าของวง BNK48 ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของกลุ่มแฟนคลับวง BNK48
เจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Mix Factors and Marketing Communication BNK48 Brand Products That Affect the
Decision to Buy Products of BNK48 Generation Y’s Fan Club in Bangkok
ภัทระ เครือคล้าย, วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์

 


การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
An Evaluation of Graduate Diploma Program in Teacher Profession, Rajapruk University
ชุติมา วัฒนะคีรี

 


โมเดลการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายการผลิตในอุตสาหกรรมยางรถยนต์
Potential Development of Production Line Employees in Thailand’s Tire Industry
วิชัย ส้มโอชา, เฟื่องฟ้า อัมพรสถิร

 


แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
Integrated Strategic Plan for Sustainable Tourism Development in
Nakhon Si Thammarat Province
กัลยารัตน์ ศิริรัตน์, พยอม ธรรมบุตร, สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล, สันติธร ภูริภักดี

 


ประสิทธิผลการนำนโยบายความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ของไทยไปปฏิบัติ 
The Effectiveness of Food Security on Livestock Policy in Thailand
วีรวัฒน์ วะชุม, ปิยากร หวังมหาพร
Effects of Perceived Participation, Support, and Trust on Feedback Satisfaction
Wisansaya Sangkasetchai, Pachsiry Chompukum

 


การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

People Participation Development in Sustainable Tourism Management in
Khao Kho District, Phetchabun Province
ธารณา พวงจันทร์หอม, ปิยากร หวังมหาพร

 


แนวทางการบริหารจัดการความเข้มแข็งของกลุ่มสมาชิกการเลี้ยงปลา
กรณีศึกษาบ้านท่าแห หมู่ที่ 4 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

Strengthening Management Approach of Fish Farming group: Case Study of Ban Tha Hae,
Village No. 4, Hat Tha Sao Subdistrict, Mueang District, Chainat Province
เขมิกา สงวนพวก bทัศนีย์ ฟักน้อย ฉัตรดาว มากพร้อม

 

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย

Update : 2021-06-29 14:56:19