ม.เซนต์จอห์น จัดโครงการจิตอาสาในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา_โดย CSR ป.โท กลุ่ม 5


โครงการจิตอาสาในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการศึกษาและภาวะผู้นำ โดยอาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.เกษณี มณีรัตน์ . โดยกลุ่ม CSR กลุ่ม 5 ถุงปันสุข บุกถึงบ้าน

.

Update : 2021-11-11 11:41:19