หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา : พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี (บังสันเทียะ)


ดุษฎีนิพนธ์ : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพุทธปรัชญาตามพหุสารัตถะในอรรถกถาธรรมบท

หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี (บังสันเทียะ)

ลิขสิทธิ์ของคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

หน้าปก

ประวัติผู้วิจัย

บทคัดย่อภาษาไทย

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

- สารบัญรูปภาพ
- คาอธิบายสัญลักษณ์และคาย่อ

บทที่1

- บทนำ
- ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
- ประเด็นคาถาม
- คาตอบเชิงสมมติฐาน
- วัตถุประสงค์ของวิจัย
- ขอบเขตของวิจัย
- นิยามศัพท์
- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- กรอบแนวคิดในการวิจัย


บทที่ 2

- พุทธปรัชญาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ลักษณะทั่วไปของพุทธปรัชญา
- พุทธอภิปรัชญา : อะไรเป็นความจริงแท้แห่งชีวิต
- พุทธอภิปรัชญา คืออะไร
- อะไรเป็นความจริงแท้แห่งชีวิต
- พุทธญาณวิทยา : จะรู้ความจริงแท้แห่งชีวิตได้อย่างไร
- พุทธญาณวิทยา คืออะไร
- จะรู้ความจริงแท้แห่งชีวิตได้อย่างไร
- พุทธจริยศาสตร์ : ชีวิตจะดาเนินไปสู่ความจริงแท้ได้อย่างไร
- พุทธจริยศาสตร์ คืออะไร
- ชีวิตจะดาเนินไปสู่ความจริงแท้ได้อย่างไร
- พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎกที่ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

บทที่ 3

- พหุสารัตถะในอรรถกถาธรรมบทว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ความเป็นมาและความสาคัญของอรรถกถาธรรมบท
- รูปแบบและองค์ความรู้ทั่วไปในอรรถกถาธรรมบท
- อรรถกถาธรรมบทเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- 1 ด้านร่างกาย (กายภาวนา)
- 2 ด้านสังคม (ศีลภาวนา)
- 3 ด้านอารมณ์ (จิตภาวนา)
- 4 ด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา)
- สรุปประเด็นแต่ละวรรคของอรรถกถาธรรมบท

 

บทที่ 4

- รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพุทธปรัชญาตามพหุสารัตถะใน
อรรถกถาธรรมบท
- วิเคราะห์พุทธปรัชญาในอรรถกถาธรรมบทเพื่อพัฒนา
ด้านร่างกาย (กายภาวนา)
- วิเคราะห์พุทธปรัชญาในอรรถกถาธรรมบทเพื่อพัฒนา
ด้านสังคม (ศีลภาวนา)
- วิเคราะห์พุทธปรัชญาในอรรถกถาธรรมบทเพื่อพัฒนา
ด้านอารมณ์ (จิตภาวนา)
- วิเคราะห์พุทธปรัชญาในอรรถกถาธรรมบทเพื่อพัฒนา
ด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา)

 

บทที่ 5

- สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
- สรุปผลการวิจัย
- องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย
- ข้อเสนอแนะ
- ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
- ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป


รายการอ้างอิง

 

Update : 2022-02-09 12:19:18